Meditation i praksis

Gode råd før du begynder

  • Tag dig tid til at lade dine tanker falde til ro. Glem hvad du lige har lavet og hvad du skal lave efter meditationen. Det gælder om at give dig tid til at blive nærværende. Prøv at sætte mindst 15 minutter af til meditationen.
  • Det er godt at meditere hver dag. Først når du mediterer regelmæssigt, vil du virkelig få glæde af det. Det er lettere at opnå den indre samling, hvis meditationen er en del af dagens rytme. Tænk din dag igennem og overvej, hvilet tidspunkt der passer bedst ind i netop din hverdag. Giv meditationen en chance og sæt et kvarter af i kalenderen hver dag over to uger.
  • Vælg et sted, hvor du kan være uforstyrret. De fleste vælger at meditere samme sted hver dag. En ikon, et krucifiks eller et lys kan være en god hjælp til at samle opmærksomheden om Gud.
  • Sid bekvemt, så din krop kan være i hvile og ikke afleder dine tanker fra meditationen. Ryggen skal være rank og afspændt og hovedet skal holdes i naturlig forlængelse af ryggen. Dit hoved må ikke synke forover under meditationen. De fleste foretrækker at sidde knælende på en lille skammel. En almindelig stol kan også bruges. Nogle vil gerne sidde i Lotus-stilling, men hvis du har mediteret i Lotus-stilling i nyreligiøse sammenhænge vil det måske være bedst at undgå den, da Lotus-stillingen muligvis vil trække dig tilbage i de gamle meditationsvaner.
  • Hvis du ønsker at arbejde videre med meditation er det en god idé at deltage i en retræte, hvor der er mulighed for at modtage undervisning og vejledning omkring kristen meditation.

Disse meditationer er skrevet af sognepræst Per Mollerup, Areopagos.

Vælg en af følgende meditationer:

Fadervor

Hvorfor meditere over Fadervor?
Fadervor er en af verdens mest kendte bønner – hvis ikke den mest kendte. Ofte beder vi Fadervor som afslutning på vore egne bønner. Først beder vi om det, som ligger os på hjertet og så slutter vi af med den velkendte bøn. Men var det sådan Jesus ville vi skulle bruge Fadervor? De enkelte bønner i Fadervor kan stå som overskrifter for hele vort bønsliv. Bønnen kommer til at leve på en ny måde, når du læser den langsomt, bryder den op sætning for sætning og giver dig tid til at reflektere over, hvad netop de enkelte sætninger betyder for dit liv og dit Gudsforhold.
Per Mollerup har knyttet sin refleksion til de enkelte bønner i den bøn, som Jesus har lært os at bede. Måske kan den inspirere din egen meditation og refleksion over Fadervor. Du kan næppe nå at meditere over hele Fadervor på en gang, men så kan du bare fortsætte næste gang du mediterer.

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er riget, magten og æren i evighed! Amen.

Når du begynder:
Sæt dig godt tilrette. Begynd meditationen med at blive dig bevidst, at du nu træder ind i Guds nærhed. Bed Gud drage dig til sig og vejlede dig ved sin Helligånd.

Vor Fader, du som er i himlene!
Almægtige Gud, universets evige Skaber og Herre! Vi tilbeder og ophøjer dig, for du har skabt os. Vi er ikke blevet til ved en tilfældighed, men du har villet os. Din mægtige skaberkraft har gjort os levende. Vi priser dig, at du har skabt denne jord med alle dens rige mulighed til os. herre, vor Gud! Vi takker dig, at vi har lært dig at kende som vor himmelske Fader gennem din elskede Søn Jesus Kristus. Vi takker dig, at du omslutter os med din faderlige kærlighed og hver dag følger hver eneste af os med din faderlige omsorg. Vi takker dig, at du elsker os højere end den bedste jordiske far elsker sine børn.

Helliget blive dit navn
Himmelske Far. Du alene er hellig, dig tilkommer al ære og pris.
Men vi må bekende for dig, at vi ofte har søgt vor egen ære frem for din ære. Vi har været mere optaget af dine gaver end af at ære og prise dig som giveren af alle gode gaver. Vi har betragtet dine gode gaver som en selvfølge, men når vi ikke fik vore ønsker opfyldt, når modgang mødte os, da har vi surmulende anklaget dig for at svigte os.
Vi beder dig, tilgiv os vor utaknemlighed. Forny vore hjerter ved din Helligånd, a vi taknemligt må ophøje og ære dit hellige navn.

Komme dit rige
Himmelsk far. Dig tilkommer al magt. Du er vor Herre, du har skabt os som brødre og søstre. Men vi må bekende for dig, at vi ofte har fornægtet din ret til at al magt i blandt os. Vi har selvhævdende tilstræbt at få magt over hinanden. Vi har undertrykt andre og søgt magt og indflydelse for os selv. Vi takker dig, at du gennem din Søn Jesus Kristus er begyndt at genoprette dit Rige i blandt os. Vi beder dig, tilgiv og rens os for vort magtstræb. Giv os nåde til af hele vort hjerte først at søge dit Rige og din retfærdighed i tillid til, at du vor Far i tilgift vil give os alt, hvad vi ellers behøver.

Ske din vilje
Himmelske Far. Du er al kærligheds og visdoms kilde. Dit Ord viser os den rette vej gennem livet, dine bud skærmer os mod det onde. Din vilje er det bedste for alt levende, din vilje forener. Men vi må bekende for dig, at vi har villet vort eget uden hensyn til vor næste, vi har egoistisk sat vor egen vilje igennem, vi har mistroisk afvist dine bud som snærende bånd. Vi beder dig, tilgiv os vor mistro og egoisme. Giv os tillid til din kærlighed og visdom, så vi lader os lede af dit Ord og dine bud. Lad din Helligånd oplyse vore hjerter om, hvad der er din vilje, og give os frimodighed og kraft til at gøre den.

Som i himlen således også på jorden
Himmelske Far. Vi fryder os over, at dit navn er helliget og at dit Rige er virkeligt i himlen, at din vilje sker der.
Vi bønfalder dig: Giv os ved din Helligånd vilje, frimodighed og kraft til at hellige dit navn, søge dit Rige og gøre din vilje her på jorden. Herre, lad denne onde verden forgå og dit Rige komme i herlighed.

Giv os i dag vort daglige brød
Himmelske Far. Vi takker dig, at du indtil i dag har ladet os få dagligt brød og alt, hvad vi ellers behøver for at kunne leve. Vi beder dig: Fri os fra misundelse, grådighed og utaknemlighed, giv os ikke at begære mere, end vi har brug for. Skænk os at leve i tillid til din faderlige omsorg og hver dag at kunne takke dig for dine velsignelser.

Forlad os vor skyld, som vi også forlader vore skyldnere
Himmelske Far. Vi takker dig, at du aldrig forkaster den, der som kommer til dig. Vi takker dig, at du for din Søn Jesu Kristi skyld og på hans forbøn tilgiver os al vor skyld, når vi angrer vore synder og bekender dem for dig. Vi beder dig, hjælp os til ikke i stolthed og selvretfærdighed at afskære os fra din tilgivelse, men giv os ydmyghed til at erkende vore synder og bekende dem for dig. Vi må bekende for dig, at vi har svært ved at tilgive hinanden. Derfor beder vi dig kære himmelske Far. Lad din kærligheds Ånd dæmpe vreden og smelte kulden i vore hjerter, så vi af hjertet tilgiver dem, der har pådraget sig skyld over for os. Giv os at kunne elske vore fjender og bede for dem, der forfølger os, at vi således må leve som dine børn og vidne om, hvad din tilgivende kærlighed kan udrette.

Led os ikke ind i fristelse
Himmelske Far. Fristelser møder os dagligt. Fristelser til mistro, utaknemlighed, selvhævdelse, egoisme, vrede, bitterhed og meget andet ondt. Vi ved, at fristelser må møde os, for kun ved at overvinde dem bliver vi åndeligt stærke. Men vi må bekende for dig, at endnu er vor åndelige modstandskraft lille. Derfor beder vi dig om, at fristelserne ikke må blive os for stærke. Herre Jesus Kristus, du sejrede over alle fristelser. Styrk du os og bed du for os i fristelsens time, at også vi må sejre ved dig, som gør os stærke.

Men fri os fra det onde
Himmelske Far. Tak, at den Onde ikke kan overvinde os, der gennem tro på din Søn Jesus Kristus lever i dit Rige.
Men så længe vi lever, vil den Onde prøve at nedbryde vor tro og friste os til frafald. Derfor beder vi dig kære himmelske Far, bevar os i den tro, som du har skænket os ved din Helligånd, og lad din Ånd styrke os til at forblive dig tro og hengivne, indtil dit Rige kommer i herlighed, og vi ser dig ansigt til ansigt i det evige liv.

For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Inden du rejser dig
Afslut med at takke eller lovprise Gud. Prøv om du kan bevare følingen med Guds nærvær i dig under meditationen, når du går i gang med de opgaver, der er lagt hen til dig.

Jesusbønnen

Jesusbønnen findes i flere variationer, ofte bedes den således: “Herre Jesus Kristus Guds Søn, forbarm dig over mig (synder).” Men den kan afkortes ned til påkaldelsen: “Jesus Kristus.” Det er en klassisk bøn, der samtidig er en af verdens mest anvendte bønner. Ordene er  inspireret af den blinde tigger Bartimæus påkaldelse af Jesu opmærksomhed for at blive helbredt af ham:

Og da Jesus sammen med sine disciple og en større skare gik ud af Jeriko, sad Timæus’ søn, Bartimæus, en blind tigger, ved vejen.  Da han hørte, at det var Jesus fra Nazaret, gav han sig til at råbe: »Davids søn, Jesus, forbarm dig over mig!« (Markusevangeliet kapitel 10 vers 46 – 47)

Bønnen er blevet brugt af de første munke i oldkirken og har altid været en væsentlig del af den ortodokse kirkes bønsliv. Bønnen gentages og bruges til at fokusere på Jesus, som ved Helligånden har taget bolig i vore hjerter. Ved gentagelsen undertrykkes adspredende tanker og opmærksomheden forbliver hos Jesus. Gentagelsen giver en ro, men det er ikke en teknik eller et mantra. Intentionen er at Søge Gud og at være hos ham.

Når du sætter dig
Sæt dig godt tilrette. Begynd meditationen med at blive dig bevidst, at du nu træder ind i Guds nærhed. Bed Gud drage dig til sig og vejlede dig ved sin Helligånd.
Jesusbønnen bedes ofte således, at den følger åndedrættet. Men da det er uklogt kunstigt at ændre sin åndedrætsrytme, bruger man at afkorte bønnen, så den får en passende længe til at kunne følge åndedrættet. Ofte påvirker meditationen naturligt åndedrættet, så det bliver langsommere og mere regelmæssigt. Så kan du vælge blot at sige påkaldelsen: “Jesus Kristus” langsommere, eller du kan udvide påkaldelsen til det, du oplever passende for dig.

Refleksion
Når du lader din meditation tage udgangspunkt i Jesusbønnen er det vigtige gentagelsen. Ved at gentage den enkle bøn kan du rette fokus på Jesus og dvæle i hans nærvær. Når du ånder ind, kan du bede: “Herre Jesus Kristus, Guds Søn,” som vil du med din vejrtrækning ånde ham ind i dig. Og når du ånder ud, kan du bede: “forbarm dig over mig,” som vil du med din udånding give slip på dig selv og lægge dit liv i hans hænder.

Inden du rejser dig
Afslut med at takke eller lovprise Gud. Prøv om du kan bevare følingen med Guds nærvær i dig under meditationen, når du går i gang med de opgaver, der er lagt hen til dig.

Hjertehuset og det indre kildevæld

Fokus i denne meditation er længslen efter det dybe åndelige fællesskab med Gud. Det er det fællesskab, der er den kristne meditations yderste mål. Vi tager udgangspunkt i to vers fra Johannesevangeliet. Vær opmærksom på at “det livgivende vand” er et billede på Helligånden.

  • “Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham” (Johannesevangeliet kapitel 14 vers 23)
  •  “Den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv.” (Johannesevangeliet kapitel 4 vers 14)

Når du begynder:
Sæt dig godt tilrette. Begynd meditationen med at blive dig bevidst, at du nu træder ind i Guds nærhed. Bed Gud drage dig til sig og vejlede dig ved sin Helligånd.

Ord der kan hjælpe dig ind i meditationen
Hjertet er i Bibelen menneskets indre centrum. Gud har skabt alle med et åndelige hjerte, for at det kan blive en indre bolig for din egen ånd og Guds Ånd. Jesus siger, at når vi elsker ham og viser det ved at tro hans ord og ønske at leve efter det, så vil Gud Fader og Jesus selv som den opstandne komme og tage bolig hos os. De vil gøre det ved Helligånden, som er den side af den Treenige Gud, der kan være tilstede i alle mennesker. Jesus giver Helligånden til alle, som tror ham og holder fast ved hans ord.

Eller sagt med det andet billede: Vort åndelige hjerte er som et indre kildevæld, hvor Jesus kan lade Helligånden vælde op i vort indre ligesom det livgivende vand vælder op i en ørken og skaber en frugtbar oase omkring kildevældet. På samme måde kan Helligånden gøre vore liv frugtbare og bevare os i fællesskabet med Gud til evigt liv.

Indledning til meditationen
Forestil dig, at dit hjerte som en indre bolig for din ånd. Der er en besøgende undervejs til dig, men vil han finde dig hjemme?  Ofte er vi så adspredte. Vi har hovedet fuld af så mange ting, vore følelser blive trukket i mange retninger af alt det, der sker omkring os. Træk din opmærksomhed bort fra dine opgivelser, gå i dig selv, vend hjem til dit hjerte for at tage imod din åndelige gæst. Hvordan er der i dit hjerte? Prøv at få føling med de følelser, du huser i dit hjerte. Er du anspændt? Føler du måske smerte, skuffelse, vrede eller bitterhed? Eller føler du glæde og fred?
Jesus siger : “Se, jeg står for døren og banker. Hvis du lukker op, vil jeg komme ind til dig.”
Bed Jesus indenfor. Tak ham for, at han kommer til dig. Han kommer for at fylde dit hjerte med Guds kærlighed. Han kommer til dig som din åndelige læge. Overgiv alle dine negative følelser til ham, han vil læge dem for dig. Du kan tale med ham om alt. Prøv at fornemme den fred, Jesus bringer med sig. Lad dit hjerte fyldes af den.

Refleksion
I dit hjerte er der et kildevæld, hvor Guds Ånd kan vælde ind i dig. I naturen kan et kildevæld blive tilstoppet af visne blade og andet snavs, som samler sig i det. Måske er dit indre kildevæld tilstoppet af forhold i dit liv, hvortil du har nægtet Helligånden adgang, fordi du har valgt at leve i modstrid med Guds vilje. Bed Jesus vise dig om det er tilfældet. Peger Jesus på noget, så bekend det for ham og bed ham om at rense dit indre kildevæld med sin tilgivelse og om at hjælpe dig til at slippe synden, så Helligånden kan få frit løb i dit indre kildevæld. Helligånden er Guds kærligheds Ånd, han vil fylde dit indre med en dyb erfaring af Guds kærlighed og fred, og han vil gøre dit liv frugtbart.

Når du har fået samlet din opmærksomhed om Jesus, så søg at bevare den hos ham og nyd hans nærvær i dig og lad dit indre gennemstrømme af Guds kærlighed og fred. Eventuelt kan du lade denne meditation glide over i Jesusbønnen og hvile i den.

Inden du rejser dig
Afslut med at takke eller lovprise Gud. Prøv om du bevare følingen med Guds nærvær i dig under meditationen, når du går i gang med de opgaver, der er lagt hen til dig.

Mit barn, kom hjem til mig!

I denne meditation skal du især rette din opmærksomhed mod, hvordan faderen modtager sin hjemvendende søn, og hvad det betyder for sønnen at komme hjem til sin far. Fokus i meditationen er genoprettelsen af fællesskabet med Gud. Læs Bibelteksten langsomt. Mens du læser, skal du have  in mente at Faderen er et billede på Gud. De to sønner er eksempler på menneskers holdninger til Gud. Den yngste søn beder sin far om straks at få overdraget sin del af ejendommen. Han sælger den og rejser bort. Den gang som i dag arvede man først efter faderen død, og man solgte aldrig sin fædrende jord. Familien drev den i fællesskab. Den ene søn bryder eftertrykkeligt med datidens skik.

Lignelsen om den fortabte søn
»En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen: Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem.  Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv; og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød.   Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin,  og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte: Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn; lad mig gå som en af dine daglejere.
 Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham.  Sønnen sagde til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne,  og kom med fedekalven, slagt den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. (Lukasevangeliet kapitel 15 vers 11 – 24)

Når du sætter dig:
Sæt dig godt tilrette. Begynd meditationen med at blive dig bevidst, at du nu træder ind i Guds nærhed. Bed Gud drage dig til sig og vejlede dig ved sin Helligånd.

Spørgsmål der kan hjælpe dig ind i meditationen
Prøv at se faderen for dig, da hans søns beder ham om at arve ham her og nu. Er faderen ligeglad, vred, bedrøvet eller såret over, at han betyder så lidt for sin søn?
Sønnen omsætter alt, hvad han har arvet i penge og rejser bort fra sin familie, sin far og sin Gud. Her bruger han sin arv til at købe sig venner gennem enorme fester. Men da pengene er brugt op, er vennerne borte. Han søger arbejde hos en af dem for at overleve, og kommer til at passe grise. Da han nogen tid har set på, at grisene lever bedre end han selv, går han endelig i sig selv og beslutter sig for at vende hjem til sin far.
Hvad mener Jesus med, at” han gik i sig selv”? Hvad får ham til at fortryde, at han er rejst hjemmefra og ønske at vende hjem igen? Hvad føler han, anger, selvmedlidenhed, sorg eller selvhad?  Prøv om du i dig selv kan fornemme, hvad sønnen føler, da han har besluttet sig for at vende hjem. Nederlag, lettelse, angst eller længsel? Med hvilke følelser nærmer han sig endeligt sin fars hus?
Da faderen får øje på sønnen, løber han ham i møde og omfavner ham og viser ham på enhver måde, at han glæder sig fantastisk over at få sin søn hjem igen. Hvad føler sønnen ved faderens modtagelse af ham?

Refleksion
Giv dig god tid til at fornemme, hvad sønnen føler på de forskellige trin på vej tilbage til sin sin far. Derigennem får du i virkeligheden føling med dine egne følelser omkring dit forhold til Gud. Giv dig især tid til at fornemme, hvordan sønnen oplevelser faderens modtagelse af ham.
Nogle har oplevet, når de mediterede over faderens modtagelse af sønnen, at de så for deres indre så scener, som ikke er med i Jesu lignelse, men som havde relation til deres eget liv og forhold til Gud. På den måde talte Gud helt personligt til dem og kaldte dem hjem i hans åbne faderfavn.
Gud længes efter dig. Hans faderfavn er altid åben for enhver, som gennem Jesus Kristus søger fællesskab med ham.

Inden du rejser dig
Afslut med at takke eller lovprise Gud. Prøv om du kan bære følingen med Guds nærvær i dig under meditationen med ud i de opgaver, der bliver lagt hen til dig i de næste timer.

Gud, hvem er jeg?

I denne meditation skal du fokusere på, hvem du selv er, og hvordan dit forhold til Gud med afsæt i Jesu lignelse om den fortabte søn. Læs Bibelteksten langsomt. Mens du læser teksten, skal du have in mente at Faderen er et billede på Gud. De to sønner er eksempler på menneskers holdninger til Gud. Den yngste søn beder sin far om straks at få overdraget sin del af ejendommen. Han sælger den og rejser bort. Dengang som i dag arvede man først efter faderen død, og man solgte aldrig sin fædrene jord. Familien drev den i fællesskab. Den yngste søn bryder eftertrykkeligt med datidens skik. Det viser, at han er totalt ligeglad med sin far og sin familie. Gud, hvem er jeg?

Lignelsen om den fortabte søn
»En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen: Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem.  Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv; og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød.   Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin,  og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte: Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn; lad mig gå som en af dine daglejere.
 Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham.  Sønnen sagde til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne,  og kom med fedekalven, slagt den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste.
Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans,  og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde.  Han svarede: Din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind.  Men han svarede sin far: Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud; men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn dér, som har ødslet din ejendom bort sammen med skøger ­ da han kom, slagtede du fedekalven til ham.  Faderen svarede: Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit.  Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet.« (Lukasevangeliet kapitel 15 vers 11 til 32)

Når du sætter dig:
Sæt dig godt tilrette. Begynd meditationen med at blive dig bevidst, at du nu træder ind i Guds nærhed. Bed Gud drage dig til sig og vejlede dig ved sin Helligånd.

Spørgsmål der kan hjælpe dig ind i meditationen
Prøv at se faderen for dig, da hans søns beder ham om at arve ham her og nu. Er faderen ligeglad, vred, bedrøvet eller såret over, at han betyder så lidt for sønnen? Prøv at se sønnen for dig. Har han det godt med det, han gør?  Hvad føler du ved hans handling?
Sønnen omsætter alt, hvad han har arvet i penge og rejser bort fra sin familie, sin far og sin Gud. Oplever du det som flugt eller oprør? Føler du sympati for ham?
Sønnen bruger sin arv til at købe sig venner gennem fede fester. Men da pengene er brugt op, er vennerne borte. Han søger arbejde hos en af vennerne for at overleve, men denne sætter ham til det for en jøde mest meningsløse arbejde, at passe grise. Hvorfor tror du vælger han ikke i stedet straks at vende hjem til sin far?
Da han nogen tid har set på, at grisene lever bedre end han selv, beslutter han sig endelig for at vende hjem til sin far. Hvad får ham til at gøre det?
Den ældre søn er blevet hjemme hos sin far. Da han ser, hvordan hans far modtager hans hjemvendende bror, bliver han meget vred. Hvorfor? Hader han sin bror? Er han misundelig på ham? Er han skuffet over sin far og måske bitter på ham? Hvorfor? Kan du forstå ham?

Refleksion
Tag dig tid til at overveje, om der er noget i dig, som ligner den yngre søn eller den ældre søn eller måske dem begge? Bed Gud vise dig det og giv dig tid til at lytte indad i stilhed. Herre, hvordan er mit forhold til dig? Herre, hvem er jeg?

Inden du rejser dig
Afslut med at takke eller lovprise Gud. Prøv om du kan bevare følingen med Guds nærvær i dig under meditationen, når du går i gang med de opgaver, der er lagt hen til dig.